Pētījuma aktivitātes

Aktivitātes mērķis ir izstrādāt zinātniski pamatotu pētījumu „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko novērtējumu daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā”.

Aktivitātes ieviešanu nodrošinās projekta iesniedzēja personāls, projekta iesniedzēja piesaistīti eksperti un projekta partnera organizācijas darbinieki. Projekta aktivitāte saturiski iedalāma divos līmeņos:

Pētījuma vispārējā vadība, kas sevī ietvers sociālekonomisko vērtību sistēmas izstrādi un vērtību noteikšanas, tā ietvaros plānotas:

Finanšu un ekonomisko vērtību analīzes;
Ieguvumu izdevumu analīžu veikšana;
Dažādu kvalitatīvu un kvantitatīvu ar klimata pārmaiņu aspektiem saistītu vērtību analīze:

 • Veikt esošo mikrorajona SVID analīzi;
 • Noteikt tirgus vērtību nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas dažādos mikrorajona apgabalos
 • Veikt aptuvenu ieguvumu-izmaksu analīzi pēc labiekārtošanas darbu veikšanas, izvērtēt, vai palīdz celt tirgus vērtību apgabalā esošajiem īpašumiem, novērš draudus un vājās puses, kas atklātas SVID analīzē.
Izpētīt pastāvošo situāciju):

 • Noteikt kādas iestādes, uzņēmumi darbojas mikrorajonā, kas trūkst;
 • Noskaidrot cik darbavietas nodrošinātas, cik būtu optimāli nepieciešamas;
 • Apzināt neizmantotās, degradētās teritorijas, kuras varētu izmantot.

Organizēt tikšanos ar uzņēmējiem, kuri varētu izklāstīt savus ieskatus iespējamajā mikrorajona attīstībā, kas palīdzētu pielāgot attīstības plānu
Definēt kopējo daudzdzīvokļu rajonu (ēku) sociālekonomisko un finanšu vērtību;
Noteikt daudzdzīvokļu rajonu (ēku) rekonstrukcijas – revitalizācijas vērtību;
Noteikt daudzdzīvokļu rajonu (ēku) rekonstrukcijas – revitalizācijas makro un mikro ekonomisko ietekmi.

Sagatavot zinātniski pamatotu sociālekonomisko vērtību sistēmu.

Pētījuma tematisko virzienu vadība (pētījumu virzienu rezultātu apkopošana un to sociālekonomisko faktoru un vērtību noteikšana):


Pētījuma tehniskā daļa:

 • Objektīvā, tehniski profesionālā pieeja. Tā ietver dzīvojamās apbūves ēku tipu analīzi (ēku tipu izplatība, ēku tipu tehniskā stāvokļa analīze, ēku tipu siltumtehnisko īpašību raksturojums un esošo datu analīze).
 • Renovācijas ekonomiskā pamatojuma izstrāde (ekonomiskā pamatojuma metodikas izveidošana – atmaksāšanās princips no siltumenerģijas ietaupīt; pielietojums un tā robežas atsevišķam ēku tipam).
 • Ēku grupēšana pēc ēku tipa un izvietojuma pilsētas apbūvē. Tehniskā nozīme grupēšanai ir labāku renovācijas ekonomisko rādītāju iegūšana, taču projekta mērķu nozīmē – pāreja uz sociālās vides veidošanu pilsētas apbūves vienībā ( ēku grupā , kvartālā un mikrorajonā );
 • Pilsētas apbūves teritoriju analīze no diviem aspektiem – tehniskā (vai var izveidot ēku grupas, kurām realizēt tipu renovāciju)  un  sociālā (vai šajā mikrorajonā izveidojušies iedzīvotāju sadarbība un kopīgu projektu pieredze) .
 • Sociālā pieeja – dzīvojamās apbūves iedzīvotāju uztveres analīze tieši sava mājokļa un tā kvalitātes apzināšanās aspektā.

Pētījuma vides veselības daļa - Pētījuma laikā paredzēts veikt vairāku, atšķirīgu (3-5) pilsētas rajonu izvērtējumu, balstoties uz dažādu, ar klimata ietekmi saistītu vides un sabiedrības veselības rādītāju, izvērtējumu:

 • Veikt iedzīvotāju veselības stāvokļa izvērtējumu, veicot specializētas iedzīvotāju aptaujas un citu pieejamo sabiedrības veselības indikatoru analīzi, īpašu uzmanību pievēršot riska grupām (gados veciem cilvēkiem, bērniem, grūtniecēm u.c.);
 • Veikt vairāku, atsevišķu iekškvartālu un atsevišķu dzīvojamo platību, vides kvalitāti raksturojošo rādītāju mērījumus (PM10 un PM2.5, SO2 un NOx, ziedputekšņi, mikrobioloģiskais piesārņojums, troksnis u.c.);
 • Veikt iegūto datu analīzi kontekstā ar konkrēto pilsētas rajonu pilsētbūvnieciskās plānošanas principiem;
 • Izstrādāt zinātniski pamatotas rekomendācijas mūsdienīgas, iedzīvotāju veselību pozitīvi ietekmējošas  dzīves telpas attīstībai Rīgas pilsētā

Pētījuma telpiskā un sociālā daļa:

Nepieciešams veikt vispārīgo teorētisko un literatūras pētījumu par klimata pārmaiņu ietekmi daudzdzīvokļu kvartāliem ar mērķi:

 • Izveidot teorētiski pamatotu modeli, kurš paskaidrotu kādā veidā klimata pārmaiņas iespaido esošo daudzdzīvokļu kvartālu vidi;
 • Izveidot esošas Rīgas daudzdzīvokļu kvartāla novērtējuma modeli klimata pārmaiņu ietekmes novērtēšanai
 • Apkopot Rīgas kontekstam atbilstošos pielāgošanas klimata pārmaiņām labas prakses piemērus, veikt precedentu analīzi.

Veikt Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu tipoloģisko izpēti ar mērķi:

 • Veikt Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu kartēšanu un galveno telpiski-sociālo datu apkopošanu vienā atlantā;
 • Veikt pilot-teritoriju telpiski-sociālu analīzi (pieci daudzdzīvokļu kvartāli) ņemot vērā
 • Veikt pilot-teritoriju telpiski-sociālo apsekojumu Rīgas daudzdzīvokļu kvartāla modeli klimata pārmaiņu ietekmes novērtēšanai

Veikt socioloģisko izpēti ar mērķi:

 • Izveidot daudzdzīvokļu kvartālu iedzīvotāju profilu (apzinot cilvēkus no pēc iespējas dažādākiem mikrorajona apgabaliem);
 • Noskaidrot iedzīvotāju vēlmes, vajadzības, vīzijas un vērtības;
 • Noskaidrot iedzīvotāju viedokli par to, kas īpašs šajā mikrorajonā;
 • Uzzināt par cilvēku ilgtermiņa vīzijām;
 • Uzzināt par iedzīvotāju vēlmi iesaistīties mikrorajona attīstībā.

Izveidot sociāli-telpisko stratēģiju pielāgošanai klimata pārmaiņām, tajā skaitā:

 • Izveidot detalizētu mikrorajona plānu, kas ietver pastāvošo ēku (norādot, kas tajās atrodas, piemēram, uzņēmumi, veselības iestādes utml.), publisko vietu izvietojumu, ja iespējams – dažādi apzīmējot ēku tehnisko stāvokli. Tas palīdzētu veidot aktivitāšu zonas.
 • Izstrādā vispārīgu teritoriālo plānojumu mikrorajona attīstībai, kas atbilst Rīgas pilsētas attīstības idejām.


Kopumā aktivitāte ir iedalāma šādās pamata komponentēs:


 1. Pētījuma darba plāna un laika grafika detalizēta izstrāde;
 2. Pielāgošanās klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomiskā novērtējuma teorētiskie koncepti (ieskaitot literatūras analīzi);
 3. Daudzdzīvokļu kvartālu klimata pārmaiņu pieredze no tehniskā, vides un sociāla viedokļa, teorijas un prakses analīze (ieskaitot literatūras analīzi);
 4. Dati, metodes un padziļināto izpētes teritoriju noteikšana (iekļauj metodoloģijas aprakstīšanu un pamatošanu, kā rezultātā tiks izvēlētas pilotprojekta, jeb padziļinātās izpētes teorijas);
 5. Daudzdzīvokļu kvartālu esošās situācijas analīze – pārmaiņu procesa analīze un galveno tehnisko, vides veselības un sociālo faktoru definēšana šī brīža kontekstā (kvantitatīvu un kvalitatīvu datu iegūšana un apstrāde);
 6. Teritoriju padziļināta analīze – galveno klimata pārmaiņu un klimata pārmaiņu pielāgošanās iespēju sociālekonomisko faktoru noteikšana un sociālekonomiskā analīze (kvantitatīvu un kvalitatīvu datu iegūšana un apstrāde)
 7. Teritoriju ilgtspējīgas attīstības mijiedarbības savā starpā un nepieciešamie veicinošie instrumenti (Sākotnējo secinājumu izstrāde);
 8. Rezultātu apkopošana, secinājumu un priekšlikumu izstrāde;
Pētījumu ietvaros, lai pētnieku komanda varētu nodrošināt zinātniskās diskusijas uzsākšanu, kā arī nodrošinātu korektu un zinātniski tendētu informāciju par pētījumu zinātnieku aprindās, ir plānots sagatavot trīs rakstus zinātniskajos izdevumos (šobrīd plānots sagatavot rakstus trīs lielākajos Nacionālajos zinātniskajos izdevumos – LU zinātniskie raksti, RTU zinātniskie rakstu un RSU zinātniskie raksti, kā arī nodrošināt dalību trīs lielākajās Nacionālajās zinātniskajās konferencēs – LU, RTU un RSU zinātniskajās konferencēs.


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēta un Rīgas pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» realizēta projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) 


 .